Obvezni mirovinski fondovi

Obvezan mirovinski fond moraju imati svi koji stječu svojstvo osiguranika u mirovinskom osiguranju (radni odnos, drugi dohodak „honorar“…) nakon 1.1.2002. godine a imaju manje od 40 godina.

Odabir obveznog mirovinskog fonda, kao i kategorije, može se izvršiti na šalteru Središnjeg registra osiguranika (REGOS) u poslovnicama Financijske agencije (FINA). Prilikom odabira potrebno je znati svoj OIB i predočiti identifikacijsku ispravu koja ima fotografiju (osobna iskaznica, putovnica, vozačka dozvola).

Ukoliko u roku od mjesec dana od dana stjecanja svojstva osiguranika ne odaberete obvezni mirovinski fond Središnji registar osiguranika će Vas rasporediti u fond Kategorije B jednog od četiri društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Sredstva na računu prosljeđuju se isplatitelju mirovine (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ili mirovinsko osiguravajuće društvo) kada osiguranik ostvari uvjete za mirovinu.

Fondovi A, B i C kategorije međusobno se razlikuju po strategiji ulaganja.

 

  • Fond kategorije A minimalno 30% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 55% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 40% imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.

 

  • Fond kategorije B minimalno 50% neto imovine fonda ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 35% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 60% imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.

 

  • Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%. Minimalno 90% neto imovine fonda mora biti uloženo u imovinu kojom se trguje ili koja se namiruje u kunama.

Član mirovinskog fonda može jednom godišnje promijeniti kategoriju mirovinskog fonda i to samo unutar istog mirovinskog društva te samo u kalendarskom mjesecu u kojem je rođen.

– Mjesečnom uplatom doprinosa od obveznika uplate.

 

– Uz uplatni dokument obveznik dostavlja i specifikaciju uplate po osiguranicima.

 

– Novčana sredstva putuju kroz prolazni račun REGOS-a u odabrane obvezne mirovinske fondove.

 

– Pojedinačni podaci o uplati, nakon provjere u regionalnom uredu REGOS-a, evidentiraju se na osobnim računima osiguranika.

Ne. Stopa doprinosa u drugom stupu određena je i obvezna, pa se ne može mijenjati. Oni koji žele izdvajati više, radi ostvarenja kvalitetnije mirovine, mogu to činiti uplatama u III. stup mirovinskog sustava, tj. u dobrovoljni mirovinski fond.

Sve uplate na osobnom računu čine osobnu imovinu osiguranika, koja se smije koristiti samo za doživotnu isplatu mirovine. Ukoliko osiguranik ne doživi starosnu ili invalidsku mirovinu, a nitko od obitelji ne ispunjava uvjete za obiteljsku mirovinu, kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana predmet su nasljeđivanja.

Iznos koji stoji na računu ne može biti predmet ovrhe i ne može biti dio stečajne mase bilo fonda bilo depozitara.

Tijek plaćanja prati se temeljem ID broja (ključa) koji povezuje sve uplate za istog osiguranika.

Oni imaju isti tretman kao i drugi osiguranici, samo što sami uplaćuju doprinose.

Ako ste mijenjali prezime ili adresu prebivališta molimo Vas da nam dostavite presliku nekog osobnog dokumenta s novim podacima. Uz presliku molimo Vas da dopišete korisničko ime. Promjena se može zatražiti putem e-maila (info@ersteplavi.hr) ili poštom na adresu: Erste d.o.o. Ivana Lučića 2 a, 10000 Zagreb.

Mirovinska društva sredstva mirovinskog fonda ulažu u vrijednosne papire kojima se trguje na tržištima kapitala. Osim što je značajan dio vrijednosnih papira (posebice obveznica Republike Hrvatske) ionako vezan uz inozemne valute (euro, američki dolar itd.), cijene vrijednosnih papira na tržištima kapitala uvijek uzimaju u obzir inflatorna kretanja.

U slučaju da bolovanje traje dulje od 42 dana uplatu svih mirovinskih doprinosa preuzet će Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Navodimo pet osnovnih koraka do ostvarivanja prava na mirovinu iz II. stupa mirovinskog osiguranja:

 

1. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (dalje HZMO) izdaje budućem korisniku mirovine rješenje o priznavanju prava na mirovinu, a za članove obveznog mirovinskog fonda (dalje OMF) dostavlja podatke iz rješenja REGOS-u.

 

2. Član OMF/budući umirovljenik izabire mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje MOD) prijavom REGOS-u (Obrazac R-POD).

 

3. Nakon što je u REGOS-u zaprimljeni podaci iz Rješenja o priznavanju prava na mirovinu od HZMO i protekao rok za promjenu izbora MOD-a (prijavom REGOS-u na obrascu R-POD), REGOS izdaje nalog obveznom mirovinskom društvu za doznaku sredstava s osobnog računa člana OMF/budućeg korisnika mirovine, na račun izabranog MOD-a.

 

4. Izabrani MOD sa članom OMF/budućim umirovljenikom zaključuje ugovor o mirovini nakon što iz REGOS-a zaprimi podatak iz obrasca R-POD i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa.

 

5. Iz doznačenih sredstava, umanjenih za propisanu naknadu, MOD, sukladno sklopljenom ugovoru, isplaćuje umirovljeniku mirovinu II. stupa.

U slučaju smrti osiguranika prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji nemaju prava na obiteljsku mirovinu, sredstva na računu u obveznom mirovinskom fondu postaju predmetom nasljeđivanja.

Erste Plavi obvezni mirovinski fond sukladno zakonskim propisima ne isplaćuje sredstva s računa nasljednicima već po nalogu REGOS-a na prolazni račun u REGOS s kojeg se sredstva isplaćuju nasljednicima.

Stoga se zahtjev za isplatu nasljedstva zajedno s originalom ili ovjerenim rješenjem o nasljeđivanju predaje isključivo na adresu: REGOS, Gajeva 5, 10000 Zagreb.

Molimo vas da u slučaju smrti osiguranika i nama dostavite obavijest (na fax, e-mail ili poštom).

Dobrovoljni mirovinski fondovi

ČLANSTVO

Članom dobrovoljnog mirovinskog fonda mogu postati sve osobe koje iskažu interes za učlanjenje u dobrovoljni mirovinski fond.

I osobe koje nisu u radnom odnosu mogu uplatama u dobrovoljnu mirovinsku štednju, dinamikom koja njima odgovara i sukladno mogućnostima, osigurati sebi primanja u starijoj životnoj dobi.

Učlanjenje je moguće izvršiti u prostorijama Društva na adresi u Zagrebu, u uredu s adresom u Rijeci, poslovnicama Erste banke, u poslovnicama Istarske kreditne banke, putem ovlaštenih agenata te putem digitalnog zahtjeva za učlanjenje kojem možete pristupiti na linku.

Pozivom na besplatan info telefon 0800 31 31 31  ili dopisom na mail: info@ersteplavi.hr.

Ako se radi o promjeni adrese ili prezimena, potrebno je dostaviti i presliku osobne iskaznice.

Pozivom na besplatni info telefon 0800 31 31 31 , slanjem upita na info@ersteplavi.hr te putem Internet stranice pristupom svom  korisničkom portalu.

DRŽAVNA POTICAJNA SREDSTVA

Državna poticajna sredstva iznose 15% od uplaćenog doprinosa pojedinog člana dobrovoljnog mirovinskog fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uloga 5.000,00 kn po članu. Uz uplate od 417,00 kn mjesečno ostvarujete pravo na najviši iznos državnih poticajnih sredstava od 750,00 kn.

Pravo na državna poticajna sredstva ima svaki član fonda koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj ili je državljanin Republike Hrvatske. Pravo na državna poticajna sredstva imaju i članovi koji nisu državljani Republike Hrvatske, ali imaju prebivalište u nekoj od članica Europske Unije i to samo za razdoblje kad se za člana uplaćivao doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u Republici Hrvatskoj.

Član ima pravo na državna poticajna sredstva samo po članstvu i uplatama u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu.

POREZNA OLAKŠICA

Poslodavci koji uplaćuju premiju dobrovoljnog mirovinskog osiguranja svojim zaposlenicima te porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost, a sebi ili svojim zaposlenicima uplaćuju dobrovoljnu mirovinsku štednju.

Za uplate od 500,00 kn mjesečno, odnosno do maksimuma od 6.000,00 kn godišnje po zaposleniku poslodavac je oslobođen plaćanja poreza na dohodak.

Ukoliko se prilikom uplate premije koristila porezna olakšica, u trenutku isplate obračunava se porez po stopi od 12% samo na iznos na koji je korištena porezna olakšica. Ne oporezuju se prinos, državna poticajna sredstva i uplata za koju nije korištena porezna olakšica.

ERSTE PLAVI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FONDOVI

Budući članovi Erste plavih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu birati između dva fonda:

Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond za članove koji daju veću važnost sigurnosti od prinosa (mirovinski fond koji nijednu godinu nije završio u minusu).

Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond namijenjen dinamičnim članovima koji dugoročnim ulaganjem računaju na veći prinos fonda.

Članovi Erste Plavih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu bez naknade onoliko puta koliko to žele prelaziti iz jednog Erste Plavog dobrovoljnog mirovinskog fonda u drugi Erste Plavi dobrovoljni mirovinski fond. Ukoliko se član odluči na prekid članstva u nekom od Erste Plavih dobrovoljnih mirovinskih fondova radi članstva u dobrovoljnom fondu pod upravljanjem drugog Društva, prilikom prijenosa sredstava zaračunat će se izlazna naknada sukladno Prospektu i Statutu fonda.

UPLATE

Minimalna uplata u fond iznosi 100 kn.

– Općom uplatnicom

 

– Obustavom od plaće

 

– Trajnim nalogom

 

– Internet bankarstvom

 

– Telebankingom

 

– Uplatama u uredima Hrvatske pošte i FINE, te poslovnicama banaka

Takav član i dalje ostaje punopravan član fonda, sredstva mu se kapitaliziraju istom stopom kao i ostalim članovima fonda.

S obzirom da se radi o dobrovoljnoj mirovinskoj štednji, visine uplata su fleksibilne. Iznos uplate se može povećati ili smanjiti ovisno o mogućnostima člana.

NAKNADE

Od uplata članova fonda naplaćuje se ulazna naknada sukladno odabranom prilikom učlanjenja. Moguće je odabrati plaćanje jednokratne ili višekratne ulazne naknade. Ako se radi o jednokratnoj, tada ona iznosi 1.200,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja članstva u fondu i plativa je u ratama (nema ograničenja).

Primjer:
Jednokratna_naknada_novo_0109

 

U slučaju sklapanja Ugovora o članstvu u Fondu na daljinu iz članka 8a Prospekta, jednokratna ulazna naknada iznosit će 900,00 kn (Online naknada) za sve vrijeme trajanja članstva u Fondu (Online zahtjev).

 

 

 

Višekratna ulazna naknada naplaćuje se u iznosu od 8% godišnje na uplate do 5.000,00 kuna (maksimalno može iznositi 400 kuna godišnje) za prve 4 godine članstva. Sljedećih 6 godina naplaćuje se 20 kn fiksno godišnje.

Ulazne naknade također ulaze u osnovicu za državna poticajna sredstva.

Primjer:

Visekratna_naknada_novo_0109

Za Erste Plavi Protect naknada iznosi 1,6%, a za Erste Plavi Expert 1,8% godišnje od ukupne imovine fonda umanjene za iznos svih obveza fonda s osnove ulaganja.

Naknada za upravljanje uključena je u cijenu udjela.

Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju kada član fonda prenosi sredstva u fond pod upravljanjem drugog Društva. Tada naknada iznosi 10% od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.

ISPLATE

Isplata sredstava iz dobrovoljne mirovinske štednje može se zatražiti nakon navršenih 50 godina života neovisno o redovnoj mirovini i radnom odnosu.

Ukoliko je u trenutku isplate vrijednost imovine člana fonda niža od 10.000,00 kn sredstva se isplaćuju u cijelosti na račun člana.

 

Ako je vrijednost udjela na računu člana u trenutku isplate između 10.000,00 kn i 50.000,00 kn, član može zatražiti privremenu isplatu mirovine putem dobrovoljnog mirovinskog fonda. Privremena isplata ugovara se  na rok od 5 do 15 godina (ovisno o želji člana) na način da se u ratama isplaćuje dogovoreni broj udjela prema cijeni na dan isplate. Kod ugovaranja privremene isplate putem fonda član može zatražiti jednokratnu isplatu u visini do 30% od ukupnog iznosa na računu, odnosno i veći postotak, ali tada najviše do iznosa od 10.000,00 kn.

 

Ukoliko je vrijednost imovine veća od 50.000 kuna sredstva se isplaćuju u mirovinsko osiguravajuće društvo s kojim je član sklopio ugovor o isplati mirovine (mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je mirovinu isplaćivati pod uvjetima, rokovima i način u skladu sa zakonom koji uređuje osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava).

U slučaju smrti člana fonda prije ostvarivanja prava na mirovinu, ukupan iznos na računu isplaćuje se nasljednicima sukladno Rješenju o nasljeđivanju.