Erste Plavi A

 • Erste Plavi OMF kategorije A

  Odaberite period
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 134,7099 HRK
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 80.583.278,78 HRK
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 9,13 %
  Prinos za tekuću godinu: 0,55 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: 3,92 %
  Tablica povijesnih cijena udjela

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2015. 7,22%
  2016. 13,83%
  2017. 4,38%

   

  Naziv fonda:

  Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A

  OIB fonda:

  29597039090

  Datum početka rada fonda:

  21.08.2014.

  Mirovinsko društvo:

  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

  OIB mirovinskog društva: 

  49659289650

  Temeljni kapital mirovinskog društva:

  82.354.600 kuna

  Adresa: 

  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb

  Banka skrbnik:

  Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

   
   
   

  Investicijski cilj fonda

  Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, umjereno agresivnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta Fonda.

   

  Strategija ulaganja fonda kategorije A

  Fond kategorije A minimalno 30% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 55% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 40% imovine fonda mora biti u kunama.

   

  Tko može biti član fonda?

  Svi članovi kojima je ostalo 10 ili više godina do pune starosne mirovine. Ukoliko je članu ostalo manje od 10 godina do pune starosne mirovine tada ne može biti član fonda kategorije A.

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije A je osnovan 21.8.2014. te se prinos za 2014. godinu prikazuje od osnutka fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016.
 • Erste Plavi OMF kategorije A


  Datum izvještaja: 31.12.2017.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)10,16%
  MFKN 2026(H26CA, HRRHMFO26CA5, Ministarstvo financija)9,80%
  CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, RH)9,01%
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)6,97%
  MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)4,22%
  PLAVA LAGUNA(PLAG, HRPLAGRA0003, Plava laguna d.d.)2,80%
  MF 2024(H247E, HRRHMFO247E7, Ministarstvo financija)2,44%
  HT - Hrvatske telekomunikacije(HT, HRHT00RA0005, T-HT)2,41%
  ARENA HOSPITALITY GROUP(ARNT, HRARNTRA0004, Arena Hospitality Group d.d.)2,40%
  Luka Rijeka d.d.(LKRI, HRLKRIRA0007, Luka Rijeka)2,38%
  • HRK67,75%
   EUR16,76%
   USD14,99%
   DKK0,49%
   GBP0,01%
  • Država40,06%
   Ostalo17,89%
   Potrošna dobra, ciklička14,67%
   Potrošna dobra, neciklička12,40%
   Telekomunikacije4,80%
   Financije3,01%
   Industrija2,62%
   Energija2,30%
   Informacijska tehnologija2,22%
   Komunalne usluge2,18%
  • Hrvatska78,57%
   SAD9,89%
   Njemačka4,07%
   Slovenija3,38%
   Francuska2,23%
   Luksemburg1,69%
   Danska0,47%
  • DOMAĆA IMOVINA79,45%
   Državne obveznice46,94%
   Dionice + GDR26,70%
   Korporativne obveznice4,93%
   Novčana sredstva0,46%
   Depoziti0,39%
   Potraživanja0,03%
   INOZEMNA IMOVINA22,74%
   Dionice + GDR14,68%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom7,46%
   Novčana sredstva0,55%
   Potraživanja0,05%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a46,94%
   Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u RH,  drugoj državi ili državi članici OECD-a41,39%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a4,93%

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procjene Metoda procjene
  3HP Hrvatska pošta d.d. HRHP00O19BA4 106,7512 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3ZGH Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 105,9845 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  HRELEC 5 7/8 10/23/22 Hrvatska elektroprivreda d.d. XS1309493630 111,0893 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  SUKC Sunce Koncern d.d. HRSUKCRA0001 190,0000 07.12.2017. Posljednja relevantna tržišna cijena
  H247E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO247E7 123,1270 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H257A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO257A4 116,8560 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  CROATI 3 03/11/25 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS1117298916 108,0000 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  CROATI6 3/4 11/19 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS0464257152 107,4390 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
 • Ulazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

   

   

  Naknada za upravljanje koju naplaćuje mirovinsko društvo*:

  0,363% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda

   

   

  Izlazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  Naplaćuje se ukoliko član odluči promijeniti mirovinski fond prije isteka treće godine članstva.

   

  TABLICA I

  Godina
  članstva

   

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

  Izlazna
  naknada

   

  0,8%

   

  0,4%

   

  0,2%

   

  0%

   

  Naknada depozitnoj banci*:

  Može iznositi najviše 0,1% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda. Erste Plavi mirovinski fond plaća nižu naknadu depozitnoj banci, koja trenutno iznosi 0,025% godišnje.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  Investicijski cilj Fonda jest rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, umjereno agresivnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, vlasničke vrijednosne papire i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta.
  Fond kategorije A minimalno 30% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, a maksimalno 55% neto imovine može biti uloženo u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja. Minimalno 40% imovine fonda mora biti u kunama.
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
   
  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:
   
  • Tržišni rizici:

  Rizik promjene cijene

  Rizik promjene tečaja valute

  Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire:

  Kreditni rizik

  Rizik namire

  Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

   

  • Koncentracijski rizik

   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju visoka rizičnost i visoka volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je visoka. Maksimalno 55% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.
   
   

  Obveznice

  Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

   
   

  Dionice

  Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.

   
   

  Otvoreni fondovi

  Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.

   
   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.

   
   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

   

   

  Rizici prema važnosti za Fond:

   

  VRSTA RIZIKA UTJECAJ RIZIKA NA FOND
  Rizik promjene cijene Vrlo visok
  Rizik promjene tečaja valute Vrlo visok
  Rizik promjene kamatnih stopa Umjeren
  Kreditni rizik  Umjeren
  Rizik likvidnosti Nizak
  Rizik namire Vrlo nizak
  Rizik nelikvidnosti izdavatelja Nizak
  Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Nizak
  Rizik promjene poreznih propisa Nizak
  Operativni rizik Nizak
  Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti Vrlo nizak
  Rizik sukoba interesa Vrlo nizak
  Koncentracijski rizik Vrlo nizak