Erste Plavi C

 • Erste Plavi OMF kategorije C

  Odaberite period
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 127,6779 HRK
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 437.569.934,62 HRK
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 7,43 %
  Prinos za tekuću godinu: 0,31 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: 7,60 %
  Tablica povijesnih cijena udjela

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2015. 5,72%
  2016. 8,53%
  2017. 7,46%

  Mirovinski fond:  Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C
  OIB fonda: 9163883050
  IBAN fonda:  HR03 2330 0031 3534 6877 9
  Datum početka rada fonda:  21.08.2014.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva: 49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva:  82.354.600 kuna
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split

   

   

  Investicijski cilj fonda

  Investicijski cilj Fonda jest očuvanje sredstava na računu članova te rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, nisko rizičnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, depozite banaka i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta Fonda.

   

  Strategija ulaganja fonda kategorije C

  Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%. Minimalno 90% neto imovine fonda je u kunama.
   

  Tko može biti član fonda?

  Članovi kategorije C mogu biti svi osiguranici.
  Osiguranicima kojima je ostalo manje od 5 godina do pune starosne mirovine, nemaju više mogućnost izbora kategorije fonda A ili B, već isključivo postaju članovi fonda kategorije C.
   
   
   

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije C je osnovan 21.8.2014. te se prinos za 2014. godinu prikazuje od osnutka fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016.
 • Erste Plavi OMF kategorije C


  Datum izvještaja: 31.12.2017.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  MFKN 2026(H26CA, HRRHMFO26CA5, Ministarstvo financija)14,43%
  CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)11,97%
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)11,40%
  MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)10,75%
  MF 2024(H247E, HRRHMFO247E7, Ministarstvo financija)9,28%
  MFKN 2028(H282A, HRRHMFO282A2, Ministarstvo financija)6,85%
  MFKN 2025(H257A, HRRHMFO257A4, Ministarstvo financija)6,61%
  CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, RH)6,58%
  Depozit u ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D. Dospijeće: 05.01.20182,81%
  MFKN 2021(H217A, HRRHMFO217A8, Ministarstvo financija)2,64%
  • HRK82,37%
   EUR11,17%
   USD6,46%
  • Država82,16%
   Ostalo14,60%
   Potrošna dobra, ciklička2,20%
   Komunalne usluge1,24%
  • Hrvatska92,18%
  • DOMAĆA IMOVINA100,17%
   Državne obveznice86,20%
   Depoziti7,14%
   Korporativne obveznice5,97%
   Novčana sredstva0,81%
   Potraživanja0,04%
   INOZEMNA IMOVINA0,03%
   Novčana sredstva0,03%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj RH, druga država članica ili država članica OECD-a86,20%
   Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca uvrštenih na uređeno tržište, čiji  izdavatelj ima sjedište u RH, drugoj državi ili državi članici OECD-a5,97%

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procjene Metoda procjene
  3ATG Atlantic Grupa d.d. HRATGRO216A9 100,3758 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3HP Hrvatska pošta d.d. HRHP00O19BA4 106,7512 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3ZGH Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 105,9845 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  HRELEC 5 7/8 10/23/22 Hrvatska elektroprivreda d.d. XS1309493630 111,0893 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  H247E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO247E7 123,1270 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H257A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO257A4 116,8560 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H227E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMF0227E9 122,4100 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  CROATI 3 03/11/25 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS1117298916 108,0000 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  CROATI5 1/2 04/23 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS0908769887 110,5230 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  CROATI6 3/4 11/19 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS0464257152 107,4390 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
 • Ulazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  0,8% od svakog uplaćenog doprinosa članova

   

   

  Naknada za upravljanje koju naplaćuje mirovinsko društvo:*

  0,363% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda

   

   

  Izlazna naknada koju naplaćuje mirovinsko društvo:

  naplaćuje se ukoliko član odluči promijeniti mirovinski fond prije isteka treće godine članstva.

   

  TABLICA I

  Godina
  članstva

   

  1.

   

  2.

   

  3.

   

  4.

  Izlazna
  naknada

   

  0,8%

   

  0,4%

   

  0,2%

   

  0%

  Naknada depozitnoj banci*:

  Može iznositi najviše 0,1% godišnje od prosječne imovine mirovinskog fonda. Erste Plavi mirovinski fond plaća nižu naknadu depozitnoj banci, koja trenutno iznosi 0,025% godišnje.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  Investicijski cilj Fonda jest očuvanje sredstava na računu članova te rast vrijednosti uloženih novčanih sredstava na dulji rok, nisko rizičnom strategijom ulaganja, radi osiguranja isplate mirovinskih davanja članovima Fonda. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem u dužničke vrijednosne papire, depozite banaka i udjele investicijskih fondova, sukladno ograničenjima ulaganja iz Zakona, podzakonskih akata i Statuta.
  Fond kategorije C minimalno 70% neto imovine ulaže u obveznice Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja, ne ulaže u dionice, a izloženost investicijskim fondovima ograničena je na 10%. Minimalno 90% neto imovine fonda je u kunama.
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će  Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve.
  Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
   
  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:
   
  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik
   
   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda
   

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja Fond karakteriziraju nizak stupanj rizičnosti i niska volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je umjereno izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira, valutnom riziku, riziku promjene kamatnih stopa  i kreditnom riziku, dok je izloženost ostalim vrstama rizika niska ili vrlo niska. S obzirom na to razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom)  je  nizak. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. Iako Fond ulaže u nisko rizične instrumenta, određeni rizici ipak postoje. Niže u nastavku navedeni su rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

   

   

  Obveznice

  Prvenstveno su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj,  pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

   

   

  Otvoreni fondovi

  Društvo imovinu Fonda ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore, te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove.

   

   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica, te obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku te riziku nelikvidnosti izdavatelja.

   

   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata, i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada isključivo depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.
   

   

   
  Rizici prema važnosti za Fond:

   
  VRSTA RIZIKA UTJECAJ RIZIKA NA FOND
  Rizik promjene cijene Umjeren
  Rizik promjene tečaja valute Umjeren
  Rizik promjene kamatnih stopa Umjeren
  Kreditni rizik  Umjeren
  Rizik likvidnosti Nizak
  Rizik namire Vrlo nizak
  Rizik nelikvidnosti izdavatelja Nizak
  Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Vrlo nizak
  Rizik promjene poreznih propisa Nizak
  Operativni rizik Nizak
  Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti Vrlo nizak
  Rizik sukoba interesa Vrlo nizak
  Koncentracijski rizik Nizak