Erste Plavi EXPERT

Dinamičnost, umjerene oscilacije vrijednosti, veći potencijal rasta na duži rok.
 • Erste Plavi EXPERT

  Odaberite period
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 215,1830 HRK
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 250.235.535,59 HRK
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 6,15 %
  Prinos za tekuću godinu: 0,14 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: 3,28 %
  Tablica povijesnih cijena udjela

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2006. 16,44%
  2007. 10,45%
  2008. -23,02%
  2009. 13,42%
  2010. 8,88%
  2011. -3,53%
  2012. 18,29%
  2013. 3,37%
  2014. 9,36%
  2015. 6,88%
  2016. 11,13%
  2017. 4,31%

   

  Mirovinski fond:  Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond
  Oblik fonda: Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  Početna cijena udjela: 100 HRK
  OIB fonda: 21938195883
  IBAN fonda:  HR08 2330 0031 3534 6830 1
  Datum početka rada fonda: 16.03.2005.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva:  49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva:  82.354.600 kuna
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  Splitska banka d.d., Domovinskog rata 61, Split 

   

   

  Investicijska politika

  S ciljem ostvarivanja sigurnosti kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat ćemo ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit ćemo mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda, uvažavat će se načelo sigurnosti i stabilnosti, likvidnosti i raznolikosti ulaganja.

   

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.2016.
 • Erste Plavi EXPERT


  Datum izvještaja: 31.12.2017.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, RH)10,15%
  CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, RH)9,81%
  MFKN 2026(H26CA, HRRHMFO26CA5, Ministarstvo financija)7,53%
  MF 2022(H227E, HRRHMFO227E9, Ministarstvo financija)6,31%
  CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, RH)6,19%
  MFKN 2023(H23BA, HRRHMFO23BA4, Ministarstvo financija)4,17%
  HEP 2022 USD(HRELEC 5 7/8 10/23/22, XS1309493630, HEP)3,67%
  CROATIA 2023 USD (CROATI5 1/2 04/23, XS0908769887, RH)3,10%
  PLAVA LAGUNA(PLAG, HRPLAGRA0003, Plava laguna d.d.)2,84%
  Luka Rijeka d.d.(LKRI, HRLKRIRA0007, Luka Rijeka)2,68%
  • HRK68,68%
   EUR18,17%
   USD12,64%
   DKK0,49%
   GBP0,01%
  • Država46,51%
   Ostalo15,01%
   Potrošna dobra, ciklička11,52%
   Potrošna dobra, neciklička11,42%
   Telekomunikacije4,04%
   Komunalne usluge3,81%
   Energija3,81%
   Industrija3,01%
   Financije2,56%
   Informacijska tehnologija1,41%
  • Hrvatska85,90%
   SAD4,14%
   Slovenija3,27%
   Njemačka3,13%
   Francuska2,15%
   Luksemburg1,21%
   Danska0,47%
   Austrija0,14%
  • DOMAĆA IMOVINA88,07%
   Državne obveznice50,02%
   Dionice + GDR28,05%
   Korporativne obveznice7,29%
   Depoziti1,30%
   Novčana sredstva0,84%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom0,54%
   Potraživanja0,03%
   INOZEMNA IMOVINA15,03%
   Dionice + GDR8,90%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom5,75%
   Novčana sredstva0,37%
   Potraživanja0,02%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu100,54%

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procjene Metoda procjene
  QUNE Quaestus nekretnine d.d. u likvidaciji HRQUNERA0008 7,1000 07.12.2017. Posljednja relevantna tržišna cijena
  HRELEC 5 7/8 10/23/22 Hrvatska elektroprivreda d.d. XS1309493630 111,0893 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3ZGH Zagrebački holding d.o.o. HRZGHOO237A3 105,9845 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  MGMA-R-B Magma d.d. HRMGMARB0004 0,0000 07.12.2017. Procjena Društva
  3HP Hrvatska pošta d.d. HRHP00O19BA4 106,7512 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  3LNG Lanište d.o.o HRLNGUO31AE3 25,3010 07.12.2017. Raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  CROATI 3 03/11/25 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS1117298916 108,0000 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H257A Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO257A4 116,8560 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  MELR SV Mecator d.d. SI0031100082 12,0000 07.12.2017. Procjena Društva
  SUKC Sunce Koncern d.d. HRSUKCRA001 190,0000 07.12.2017. Posljednja relevantna tržišna cijena
  CROATI5 1/2 04/23 Ministarstvo financija Republike Hrvatske XS0908769887 110,5230 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H227E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO227E9 122,4100 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
  H247E Ministarstvo financija Republike Hrvatske HRRHMFO247E7 123,1270 07.12.2017. Zadnja cijena objavljena na službenom financijsko-informacijskom servisu
 • Društvo zaračunava naknadu od članova fonda za pokriće svojih troškova.

   

  Naplaćuju se sljedeće vrste naknada:

   

  Ulazna naknada:

  Od uplata članova fonda naplaćuje se ulazna naknada sukladno odabranom prilikom učlanjenja. Moguće je odabrati plaćanje jednokratne ili višekratne ulazne naknade. Ako se radi o jednokratnoj, tada ona iznosi 1.200,00 kuna za cijelo vrijeme trajanja članstva u fondu i plativa je u ratama (nema ograničenja).

   

  Primjer:

  Jednokratna_naknada_novo_0109

   

  Višekratna ulazna naknada naplaćuje se u iznosu od 8% godišnje na uplate do 5.000,00 kuna (maksimalno može iznositi 400 kuna godišnje) za prve 4 godine članstva. Slijedećih 6 godina  naplaćuje se 20 kn fiksno godišnje.

  Ulazne naknade također ulaze u osnovicu za državna poticajna sredstva.

   

  Primjer:

  Visekratna_naknada_novo_0109

   

   Naknada za izlaz:

  Izlazna naknada ne naplaćuje se:
  – prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste Plavi kao ni
  – prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine

  Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju kada član fonda prenosi sredstva u fond po upravljanjem drugog Društva. Tada naknada iznosi 10% od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.

   

  Naknada za upravljanje*:

  1,8% od ukupne imovine fonda 

   

  Način obračuna naknade za depozitnu banku*: 

  Naknada banci skrbniku obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a prema slijedećem godišnjem postotnom iznosu: 0,025% (2,5 bps)

  Banka gore definiranu Naknadu naplaćuje terećenjem Računa jednom mjesečno.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  S ciljem ostvarivanja sigurnosti kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat ćemo ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit ćemo mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda, uvažavat će se načelo sigurnosti i stabilnosti, likvidnosti i raznolikosti ulaganja
  Ulaganje u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te  ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a zajedno ne smiju prelaziti 30% imovina Fonda. Ulaganja u depozite, certifikate o depozitu te repo poslove kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, zajedno ne smiju prelaziti 5% imovine Fonda. Ulaganja u udjele otvorenih i dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a, ne smiju prelaziti 30% imovine Fonda. 
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
   
  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:
   
  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire:
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik

   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju umjerena rizičnost i umjerena volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je umjerena. Maksimalno 50% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.
   
   

  Obveznice

  Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.
   
   

  Dionice

  Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.
   
   

  Otvoreni fondovi

  Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.
   
   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.
   
   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

   

   

  Rizici prema važnosti za Fond:

  VRSTA RIZIKA UTJECAJ RIZIKA NA FOND
  Rizik promjene cijene Visok
  Rizik promjene tečaja valute Visok
  Rizik promjene kamatnih stopa Umjeren
  Kreditni rizik  Umjeren
  Rizik likvidnosti Nizak
  Rizik namire Vrlo nizak
  Rizik nelikvidnosti izdavatelja Nizak
  Politički rizik zemalja u koje je uložena
  imovina Fonda
  Vrlo nizak
  Rizik promjene poreznih propisa Nizak
  Operativni rizik Nizak
  Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti Vrlo nizak
  Rizik sukoba interesa Vrlo nizak
  Koncentracijski rizik Vrlo nizak
 • 1170x443-expert

Započnite dobrovoljnu mirovinsku štednju online!

Image

Online Zahtjev

Štednja je uvijek dobra ideja, a štednja uz poticaje još bolja!

Online učlanjenjem stječete pravo na do 750 kn državnih poticajnih sredstava godišnje.