Erste Plavi EXPERT

Dinamičnost, umjerene oscilacije vrijednosti, veći potencijal rasta na duži rok.

  Erste Plavi EXPERT

  Odaberite period euro
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 34,2824 EUR (258,3007 HRK)
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 62.569.769,78 EUR (471.431.930,41 HRK)
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 5,35 %
  Prinos za tekuću godinu: 5,42 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: 5,06 %
  Tablica povijesnih cijena udjela i neto imovine fonda

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2006. 16,44%
  2007. 10,45%
  2008. -23,02%
  2009. 13,42%
  2010. 8,88%
  2011. -3,53%
  2012. 18,29%
  2013. 3,37%
  2014. 9,36%
  2015. 6,88%
  2016. 11,13%
  2017. 4,31%
  2018. -2,09%
  2019. 12,60%
  2020. -3,00%
  2021. 11,26%
  2022. -4,18%

   

  Mirovinski fond:  Erste Plavi Expert dobrovoljni mirovinski fond
  Oblik fonda: Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  Početna cijena udjela: 13,2723 EUR (100 HRK )
  OIB fonda: 21938195883
  IBAN fonda: 

  HR0524070001300000656

  Datum početka rada fonda: 16.03.2005.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva:  49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva:  10.930.333,80 eura
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split 

   

   

  Investicijska politika

  S ciljem ostvarivanja sigurnosti kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat ćemo ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit ćemo mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda, uvažavat će se načelo sigurnosti i stabilnosti, likvidnosti i raznolikosti ulaganja.

   

   

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.
 • Erste Plavi EXPERT


  Datum izvještaja: 31.03.2023.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, Ministarstvo financija)5,00%
  Novac na EUR računu4,99%
  Depozit u ADDIKO BANKA Dospijeće: 13.04.20234,79%
  Poland 2032(POLAND 2.75 05/25/32, XS2447602793, Republika Poljska)3,93%
  CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, Ministarstvo financija)3,05%
  Petrol d.d.(PETG SV, SI0031102153, Petrol )2,90%
  MF 2032(H327E, HRRHMFO327E7, Ministarstvo financija)2,77%
  PLAVA LAGUNA(PLAG, HRPLAGRA0003, Plava laguna d.d.)2,71%
  MFKN 2029(H297A, HRRHMFO297A0, Ministarstvo financija)2,56%
  NLB(NLBR SV, SI0021117344, NLB)2,41%
  • EUR92,05%
   USD7,76%
   CHF0,19%
  • Država30,14%
   Ostalo14,44%
   Fondovi13,36%
   Potrošna dobra, ciklička11,82%
   Financije7,45%
   Potrošna dobra, neciklička6,42%
   Komunalne usluge4,56%
   Energija3,79%
   Informacijska tehnologija3,09%
   Industrija2,17%
   Telekomunikacije1,73%
   Nekretnina0,92%
   Osnovni materijali0,12%
  • Hrvatska54,24%
   SAD9,00%
   Slovenija6,91%
   Poland4,43%
   Romania3,27%
   Irska3,07%
   Francuska2,68%
   Luksemburg2,57%
   Njemačka1,82%
   Japan0,51%
   Mađarska0,24%
   Švicarska0,18%
   Nizozemska0,17%
   Italija0,17%
  • DOMAĆA IMOVINA59,40%
   Dionice + GDR25,36%
   Državne obveznice25,15%
   Depoziti4,79%
   Korporativne obveznice2,75%
   AIF0,78%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom0,38%
   Potraživanja0,20%
   INOZEMNA IMOVINA40,55%
   Dionice + GDR14,23%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom11,11%
   Državne obveznice8,26%
   Novčana sredstva5,75%
   AIF1,10%
   Potraživanja0,10%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu88,96%
   Prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na drugim uređenim tržištima koja redovito posluju, priznata su i otvorena za javnost0,00%
   Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri sukladno zakonskim uvjetima0,00%

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procijene Metoda procijene
  Agro Invest Grupa 2029 Agro Invest Grupa d.o.o. HRAGIGO297A5 95,5727 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  CIAK Grupa CIAK Grupa d.d. HRCIAKRA0007 5,9964 6.3.2023. Metoda diskontiranog novčanog toka
  ILIRIJA ILIRIJA d.d. za ugostiteljstvo i turizam HRILRARA0009 25,9689 6.3.2023. Metoda diskontiranog novčanog toka
  INA 2026 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. HRINA0O26CA0 94,9060 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  JADRAN JADRAN D.D. HRJDRNRB0002 1,5264 6.3.2023. Metoda tržišnih multiplikatora
  MAGMA B MAGMA D.D. HRMGMARB0004 0,0000 6.3.2023. Interni model vrednovanja – odluka Društva
  Meritus ulaganja  2027 Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima HRMRULO277E9 99,2351 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  Meritus ulaganja d.d. Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima HRMRULRA0009 109,9073 6.3.2023. Metoda diskontiranog novčanog toka
  PROFESSIO ENERGIA PROFESSIO ENERGIA D.D. HRDLPRRA0007 38,1390 6.3.2023. Metoda diskontiranog novčanog toka
  Quattro logistika Quattro logistika d.d. HRQTLGRA0001 1,5919 6.3.2023. Metoda diskontiranog novčanog toka
  Villa Dubrovnik Villa Dubrovnik d.d. HRVIDURA0009 55,7319 6.3.2023. Metoda diskontiranog novčanog toka
  ZAGREBAČKI HOLDING 2023 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. HRZGHOO237A3 100,0052 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
 • Pokazatelj ukupnih troškova:

   

  U 2022. godini iznosio je 1,8887%.

  Računa se kao  zbroj ukupnih troškova, koji se knjiže na teret mirovinskog fonda u poslovnoj godini, podijeljen s prosječnom godišnjom neto imovinom mirovinskog fonda.

   

   

  Ulazna naknada :

   

  Dana 7. prosinca 2018. godine na sjednici Hrvatskog sabora donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Novi Zakon) koji stupa na snagu 01.siječnja 2019. i donosi nekoliko značajnih izmjena vezanih uz uvjete uspostavljanja članstva u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

  Stupanjem na snagu Novog zakona neće se obračunavati ulazna naknada svim novim članovima koji sklope Ugovor o članstvu nakon stupanja na snagu Novog zakona (od 01.01.2019.)

   

  Naknada za izlaz:

  Izlazna naknada ne naplaćuje se:
  – prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste Plavi kao ni
  – prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine

  Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju kada član fonda prenosi sredstva u fond po upravljanjem drugog Društva. Tada naknada iznosi 2,5% od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.

   

  Naknada za upravljanje*:

  1,8% od ukupne imovine fonda 

   

  Troškovi revizije

   

  Iz imovine Fonda mogu se zaračunati i naplatiti troškovi revizije do stvarnog iznosa troškova revizorskih usluga izvršenih od strane revizora.

   

  Način obračuna naknade za depozitnu banku*: 

  Naknada banci skrbniku obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a prema slijedećem godišnjem postotnom iznosu: 0,015% (1,5 bps)

  Banka gore definiranu Naknadu naplaćuje terećenjem Računa jednom mjesečno.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda

  S ciljem ostvarivanja sigurnosti kao i viših prinosa na imovinu fonda, ulagat ćemo ravnomjerno u dužničke vrijednosne papire kao i u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Primjenjujući aktivnu strategiju ulaganja ovisno o tržišnim uvjetima koristit ćemo mogućnost povećanja odnosno smanjenja izloženosti pojedinoj vrsti vrijednosnih papira do 15% imovine fonda. Radi ostvarivanja dugoročnog cilja Fonda, prilikom ulaganja imovine Fonda, uvažavat će se načelo sigurnosti i stabilnosti, likvidnosti i raznolikosti ulaganja
  Ulaganje u obveznice i druge dužničke vrijednosne papire čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj te  ako je njihov izdavatelj dioničko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a zajedno ne smiju prelaziti 30% imovina Fonda. Ulaganja u depozite, certifikate o depozitu te repo poslove kod banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, državi članici, odnosno državi članici OECD-a, zajedno ne smiju prelaziti 5% imovine Fonda. Ulaganja u udjele otvorenih i dionice zatvorenih investicijskih fondova koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a, ne smiju prelaziti 30% imovine Fonda. 
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve. Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.
   
  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:
   
  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire:
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik

   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja, Fond karakteriziraju umjerena rizičnost i umjerena volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je najviše izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira i valutnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na vrijednost obračunske jedinice i profitabilnost fonda. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. S obzirom na to, razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom) je umjerena. Maksimalno 50% portfelja može biti uloženo u dionice. U nastavku su navedeni rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.
   
   

  Obveznice

  Ponajviše su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj, pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.
   
   

  Dionice

  Cijene dionica mogu pasti zbog opće promjene uvjeta na tržištu koji nisu vezani uz pojedinu dionicu, kao što je npr. loša gospodarska situacija ili percepcija takve situacije u javnosti, promjena općih ocjena kretanja dobiti trgovačkih društava na tržištu ili promjena mišljenja ulagatelja na tržištu. Također mogu pasti zbog faktora koji utječu na cijele industrijske grane, kao što su nedostatak radne snage ili povećanje troškova proizvodnje. Dionice općenito pokazuju veću volatilnost cijena nego dužnički vrijednosni papiri, to jest izloženije su riziku promjene cijena.
   
   

  Otvoreni fondovi

  Imovinu Fonda Društvo ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove. Exchange traded fondovi su općenito otvoreni investicijski fondovi čijim je udjelima moguće trgovati na burzi, a njihova je vrijednost vezana uz neku veličinu. Društvo ulaže u najrašireniju klasu ETF-ova, indeksne ETF-ove, kojima je vrijednost vezana uz vrijednost dioničkih indeksa, što je jednostavan način da se postigne izloženost pojedinom tržištu ili segmentu tržišta. Udjelima ETF-ova može se trgovati na burzi, unutar jednog dana. Rizici trgovanja ETF-ovima podudaraju se s rizicima trgovanja dionicama unutar indeksa koji takav fond prati.
   
   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica i obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku i riziku nelikvidnosti izdavatelja.
   
   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.

   

   

  Rizici prema važnosti za Fond:

  VRSTA RIZIKA UTJECAJ RIZIKA NA FOND
  Rizik promjene cijene Visok
  Rizik promjene tečaja valute Visok
  Rizik promjene kamatnih stopa Umjeren
  Kreditni rizik  Umjeren
  Rizik likvidnosti Nizak
  Rizik namire Vrlo nizak
  Politički rizik zemalja u koje je uložena
  imovina Fonda
  Vrlo nizak
  Rizik promjene poreznih i zakonskih propisa Nizak
  Operativni rizik Nizak
  • Prije ulaganja svaki je član dužan upoznati se s  Prospektom i Statutom fonda te Ključnim podacima za članove.
 • 1170x443-expert

Započnite dobrovoljnu mirovinsku štednju online!

Image

Online Zahtjev

Štednja je uvijek dobra ideja, a štednja uz poticaje još bolja!

Online učlanjenjem stječete pravo na do 99,54 eura državnih poticajnih sredstava godišnje.