Erste Plavi PROTECT

Stabilnost, kontinuiran umjeren rast vrijednosti, kraće razdoblje do mirovine.

  Erste Plavi PROTECT

  Odaberite period euro
  Datum
   
   
  Cijena udjela: 28,4836 EUR (214,6097 HRK)
  Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda: 58.220.040,03 EUR (438.658.891,61 HRK)
  Prosječni godišnji prinos od osnutka mirovinskog fonda: 4,28 %
  Prinos za tekuću godinu: 1,16 %
  Prinos za prethodnih godinu dana: -0,94 %
  Tablica povijesnih cijena udjela i neto imovine fonda

  Godišnji prinosi fonda od osnivanja

  Godina Prinos
  2006. 5,31%
  2007. 1,55%
  2008. 2,67%
  2009. 5,28%
  2010. 8,02%
  2011. 3,28%
  2012. 16,38%
  2013. 2,78%
  2014. 8,18%
  2015. 3,85%
  2016. 6,62%
  2017. 3,51%
  2018. 5,40%
  2019. 6,85%
  2020. 0,42%
  2021. -0,30%
  2022. -6,46%

  Mirovinski fond:  Erste Plavi Protect dobrovoljni mirovinski fond
  Oblik fonda: Otvoreni dobrovoljni mirovinski fond
  Početna cijena udjela: 13,2723 EUR (100 HRK )
  OIB fonda: 55065560003
  IBAN fonda: 

  HR6224070001300000697

  Datum početka rada fonda: 16.03.2005.
  Mirovinsko društvo:  Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
  OIB mirovinskog društva:  49659289650
  Temeljni kapital mirovinskog društva:  10.930.333,80 eura
  Adresa:  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb
  Banka skrbnik:  OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, Split 

   

  Investicijska politika

  Radi ostvarivanja visoke sigurnosti ulaganja, imovine članova Fonda ulagat će se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod banaka, repo poslove te otvorene investicijske fondove koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te sličnu vrstu imovine definiranu Pravilnikom o ulaganju.

  Imovina Fonda neće se ulagati u vlasničke vrijednosne papire – dionice. Minimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u dužničke vrijednosne papire izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, otvorene investicijske fondove, zatvorene investicijske fondove, komercijalne zapise, certifikate o depozitu, depozite i repoposlove. 

   

   

  Rezultati poslovanja mirovinskog fonda ostvareni u proteklim razdobljima ne predstavljaju indikaciju i nemaju nikakav utjecaj na buduće rezultate poslovanja mirovinskog fonda. Prinos mirovinskog fonda je postotna razlika između vrijednosti obračunske jedinice na dan izračuna prinosa i vrijednosti te jedinice na prvi dan promatranog razdoblja. Prinos za tekuću godinu se računa od 31.12.. Prilikom izračuna prinosa uzete su u obzir sve naknade i troškovi fonda osim ulaznih i izlaznih naknada. U skladu s pozitivnom ocjenom Europske komisije, Vijeće Europske unije donijelo je Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. i uredbu prema kojoj se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro, 1,00 EUR = 7,53450 HRK.
 • Erste Plavi PROTECT


  Datum izvještaja: 31.03.2023.

  10 NAJVEĆIH POZICIJA ULAGANJA

  Financijski instrumentUdio u NAV-u
  MFKN 2029(H297A, HRRHMFO297A0, Ministarstvo financija)11,34%
  MF INDEX 2034(H34BA, HRRHMFO34BA1, Ministarstvo financija)9,12%
  Novac na EUR računu5,93%
  CROATIA 2032(CROATI 2 7/8 04/22/32, XS2471549654, Ministarstvo financija)5,48%
  Depozit u ADDIKO BANKA Dospijeće: 13.04.20234,40%
  CROATIA 2025(CROATI 3 03/11/25 , XS1117298916, Ministarstvo financija)4,17%
  CROATIA 2028(CROATI 2.7 06/15/28, XS1713462668, Ministarstvo financija)3,91%
  CROATIA 2030(CROATI 2 3/4 01/27/30, XS1713475306, Ministarstvo financija)3,90%
  CROATIA 2027(CROATI 3 03/20/27, XS1428088626, Ministarstvo financija)3,64%
  MF 2032(H327E, HRRHMFO327E7, Ministarstvo financija)3,51%
  • EUR98,59%
   USD1,37%
   CZK0,03%
  • Država70,62%
   Ostalo17,48%
   Fondovi3,47%
   Financije2,60%
   Komunalne usluge1,74%
   Informacijska tehnologija1,43%
   Energija1,33%
   Potrošna dobra, ciklička1,32%
  • Hrvatska73,38%
   Poland4,00%
   Romania3,94%
   Slovenija2,60%
   Irska1,42%
   Luksemburg0,90%
   Mađarska0,42%
  • DOMAĆA IMOVINA79,54%
   Državne obveznice65,77%
   Korporativne obveznice6,45%
   Depoziti6,16%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom1,16%
   INOZEMNA IMOVINA20,60%
   Državne obveznice9,36%
   Novčana sredstva7,33%
   UCITS fondovi i OIF s javnom ponudom2,31%
   Korporativne obveznice1,60%
  • Financijski instrumentUdio u NAV-u
   Prenosivi vrijednosni papiri koji su uvršteni ili se njima trguje na uređenom tržištu86,66%
   Prenosivi vrijednosni papiri kojima se trguje na drugim uređenim tržištima koja redovito posluju, priznata su i otvorena za javnost0,00%
   Nedavno izdani prenosivi vrijednosni papiri sukladno zakonskim uvjetima0,00%

  VRIJEDNOSNI PAPIRI KOJI SU VREDNOVANI METODOM PROCJENE

  Vrijednosni papir Izdavatelj ISIN Procijenjena vrijednost Datum procijene Metoda procijene
  ATLANTIC 2025 ATLANTIC GRUPA HRATGRO25CA5 92,4222 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  Agro Invest Grupa 2029 Agro Invest Grupa d.o.o. HRAGIGO297A5 95,5727 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  INA 2026 INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. HRINA0O26CA0 94,9060 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  M SAN GRUPA 2026 M SAN GRUPA d.o.o. HRMSANO267A9 92,4622 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  Meritus ulaganja  2027 Meritus Ulaganja d.d. za upravljanje društvima HRMRULO277E9 99,2351 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 11_2029 Nova Ljubljanska banka XS2080776607 86,7868 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 2029 Nova Ljubljanska banka SI0022103855 91,3260 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  NLB 2030 Nova Ljubljanska banka XS2113139195 86,0622 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
  ZAGREBAČKI HOLDING 2023 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. HRZGHOO237A3 100,0052 6.3.2023. Interni model vrednovanja – raspon na odgovarajuću krivulju prinosa
 • Pokazatelj ukupnih troškova:

   

  U 2022. godini iznosio je 1,1791%.

  Računa se kao  zbroj ukupnih troškova, koji se knjiže na teret mirovinskog fonda u poslovnoj godini, podijeljen s prosječnom godišnjom neto imovinom mirovinskog fonda.

   

   

  Ulazna naknada :

   

  Dana 7. prosinca 2018. godine na sjednici Hrvatskog sabora donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Novi Zakon) koji stupa na snagu 01.siječnja 2019. i donosi nekoliko značajnih izmjena vezanih uz uvjete uspostavljanja članstva u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

  Stupanjem na snagu Novog zakona neće se obračunavati ulazna naknada svim novim članovima koji sklope Ugovor o članstvu nakon stupanja na snagu Novog zakona (od 01.01.2019.)

   

  Naknada za izlaz:

  Izlazna naknada ne naplaćuje se:
  – prilikom prijenosa sredstava člana fonda u drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Erste Plavi kao ni
  – prilikom prijenosa sredstava u mirovinsko osiguravajuće društvo radi isplate mirovine

  Izlazna naknada naplaćuje se samo u slučaju kada član fonda prenosi sredstva u fond po upravljanjem drugog Društva. Tada naknada iznosi 2,5% od ukupnog iznosa na osobnom računu člana fonda.

   

  Naknada za upravljanje*:

  1,6% od ukupne imovine fonda 

   

  Troškovi revizije

   

  Iz imovine Fonda mogu se zaračunati i naplatiti troškovi revizije do stvarnog iznosa troškova revizorskih usluga izvršenih od strane revizora.

   

  Način obračuna naknade za depozitnu banku*: 

   

  Naknada banci skrbniku obračunava se dnevno na osnovi vrijednosti ukupne imovine Fonda umanjene za iznos svih obveza Fonda s osnove ulaganja, a prema slijedećem godišnjem postotnom iznosu: 0,015% (1,5 bps)

  Banka gore definiranu Naknadu naplaćuje terećenjem Računa jednom mjesečno.

   

   

  *Naknade za upravljanje i naknada depozitnoj banci uključene su u cijenu udjela.

   

 • Ciljevi, strategija i rizici poslovanja Fonda 

  Smisao mirovinske štednje je osigurati u aktivnoj dobi siguran izvor primanja u mirovini. Budući da je snažan naglasak na sigurnosti, želja nam je ponuditi našim članovima proizvod višeg stupnja sigurnosti. Kategorija rizika svedena je na nižu razinu, no rizik je nemoguće izbjeći u cijelosti, pa tako postoje pojedine vrste rizika s kojima se susrećemo u poslovanju i sa kojima upravljamo.
  Radi ostvarivanja veće sigurnosti ulaganja, imovina članova Fonda ulagat će se isključivo u dužničke vrijednosne papire, depozite kod banaka, repo poslove te otvorene i zatvorene investicijske fondove koji imaju strategiju ulaganja u takve instrumente, te sličnu vrstu imovine definiranu Pravilnikom o ulaganju.
  Imovina Fonda neće se ulagati u dionice, osim dionica zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su registrirani u Republici Hrvatskoj, državi članici odnosno državi članici OECD-a. Minimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u dužničke vrijednosne papire izdane od država, lokalnih samouprava, državnih institucija ili za koje jamči država Republika Hrvatska ili bilo koja druga država u čije vrijednosne papire je dozvoljeno ulagati. Maksimalno 50% imovine Fonda ulagat ćemo u dužničke vrijednosne papire korporativnih izdavatelja, otvorene investicijske fondove, zatvorene investicijske fondove, komercijalne zapise, certifikate o depozitu, depozite i repo poslove.
  Vrijednost obračunske jedinice Fonda mijenja se kako se mijenjaju vrijednosti vrijednosnih papira i ostalih instrumenata u koje je uložena imovina Fonda, a na te vrijednosti mogu utjecati mnogi rizici. Nadalje, ne postoji jamstvo da će  Fond ostvariti svoje investicijske ciljeve.
  Prinosi u prošlosti nisu indikator prinosa u budućnosti.

   

  Glavni rizici koji mogu utjecati na Fond su:

   

  • Tržišni rizici:
   Rizik promjene cijene
   Rizik promjene tečaja valute
   Rizik promjene kamatnih stopa

   

  • Kreditni rizik i rizik namire:
   Kreditni rizik
   Rizik namire
   Rizik likvidnosti

   

  • Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda

   

  • Rizik promjene poreznih propisa

   

  • Operativni rizik

   

  • Rizik stalne primjerenosti i prikladnosti

   

  • Rizik sukoba interesa

    

  • Koncentracijski rizik

   

  Rizici vezani uz vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda

  S obzirom na strategiju ulaganja i postavljena ograničenja ulaganja Fond karakteriziraju nizak stupanj rizičnosti i niska volatilnost vrijednosti obračunske jedinice. Fond je umjereno izložen riziku promjene cijene vrijednosnih papira, valutnom riziku, riziku promjene kamatnih stopa  i kreditnom riziku, dok je izloženost ostalim vrstama rizika niska ili vrlo niska. S obzirom na to razina rizika koju Fond preuzima (tzv. apetit za rizikom)  je  nizak. Aktivnosti fonda mogu biti profitabilne, ali se članovima ne garantira da će uloženi iznos sredstava biti vraćen ili da će mu se vrijednost uvećati. Iako Fond ulaže u nisko rizične instrumenta, određeni rizici ipak postoje. Niže u nastavku navedeni su rizici vezani uz određenu vrstu imovine u koju su uložena sredstva Fonda.

   

   

  Obveznice

  Prvenstveno su izložene riziku promjene kamatnih stopa, no budući da se tržište kapitala u Republici Hrvatskoj svrstava u tržišta u razvoju, sve obveznice izdane u Republici Hrvatskoj,  pa tako i državne obveznice Republike Hrvatske, snose i kreditni rizik hrvatske države. Obveznice izdane u drugim zemljama članicama EU i OECD-a također snose kreditni rizik zemalja u kojima su izdane.

   

   

  Otvoreni fondovi

  Društvo imovinu Fonda ulaže u domaće i strane otvorene investicijske fondove. Takvi fondovi pružaju nam mogućnost jednostavnog ulaganja u pojedine zemljopisne i industrijske sektore, te likvidnost tog dijela portfelja, koji je većinom likvidniji nego što bi to bio istovjetni udio u vrijednosnim papirima u koje ulaže takav fond. Domaći otvoreni investicijski fondovi najvećim dijelom ne objavljuju neku mjerodavnu veličinu (benchmark) koju trebaju nadmašiti ulaganjem. Ovi fondovi naplaćuju naknadu za upravljanje na uložena sredstva, a mogu naplatiti i ulaznu i izlaznu naknadu, što smanjuje prinos sredstava uloženih u takve fondove.

   

   

  Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

  Imovina fonda ulaže se u trezorske zapise Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a i komercijalne zapise trgovačkih društava iz tih zemalja. Ovi vrijednosni papiri manje su likvidni od obveznica, te obično ostaju u Fondu do svojeg dospijeća. Dok su trezorski zapisi Republike Hrvatske, zemalja članica EU i OECD-a niskog rizika, komercijalni zapisi trgovačkih društava izloženi su kreditnom riziku te riziku nelikvidnosti izdavatelja.

   

   

  Depoziti u bankama

  Društvo može imovinu Fonda držati u bankovnim depozitima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu, ročnosti do dvanaest mjeseci. Bankovni depoziti jedni su od sigurnijih financijskih instrumenata, i izloženi su samo riziku nelikvidnosti i stečaja banke koja je primila depozit. Društvo je do sada isključivo depozite držalo samo u hrvatskim bankama, koristeći stroge interne limite vezane uz veličinu temeljnog kapitala banaka.
  Ulaganje u Fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika od strane članova Fonda. Rizici povezani s ulaganjima Fonda variraju ovisno o financijskim instrumentima u koje Fond ulaže, budući da svako ulaganje neizostavno nosi svoj specifični skup različitih rizika, kao što su tržišni, kreditni i drugi oblici rizika. Zbog fluktuacija vrijednosti financijskih instrumenata u portfelju Fonda član Fonda snosi rizik pada vrijednosti njegovog ulaganja u Fond. Takav ishod može nastati kao posljedica negativnog utjecaja 1) tržišnog rizika, 2) kreditnog rizika i rizika namire, 3) rizika likvidnosti, 4) ostalih rizika.

   

   

  Rizici prema važnosti za Fond:

  VRSTA RIZIKA UTJECAJ RIZIKA NA FOND
  Rizik promjene cijene Umjeren
  Rizik promjene tečaja valute Umjeren
  Rizik promjene kamatnih stopa Umjeren
  Kreditni rizik  Umjeren
  Rizik likvidnosti Nizak
  Rizik namire Vrlo nizak
  Politički rizik zemalja u koje je uložena imovina Fonda Vrlo nizak
  Rizik promjene poreznih i zakonskih propisa Nizak
  Operativni rizik Nizak
  • Prije ulaganja svaki je član dužan upoznati se s  Prospektom i Statutom fonda te Ključnim podacima za članove.

Započnite dobrovoljnu mirovinsku štednju online!

Image

Online Zahtjev

Učinite već danas nešto za bolju i lagodniju budućnost

Online učlanjenjem stječete pravo na do 99,54 eura državnih poticajnih sredstava godišnje.