Objave povezane s održivosti

Neuzimanje u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti

Društvo ne uzima u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, u smislu članka 4. Uredbe (EU) 2019/2088, budući da Društvo procjenjuje kako u ovom trenutku još nisu dostupni adekvatni usporedivi podaci za veliki broj izdavatelja koji čine većinu imovine Fondova, a koji bi ukazivali na glavne štetne učinke ulaganja u vrijednosne papire tih izdavatelja. Društvo razmatra uvođenje praćenja glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganju imovine Fondova na čimbenike održivosti kroz sustav ocjenjivanja izdavatelja, te će iste primijeniti kad osigura pouzdane i usklađene izvore podataka o glavnim štetnim učincima ulaganje, i ustroji proces i metodologiju ocjenjivanja njihovog utjecaja na čimbenike održivosti.

 

Neuzimanje u obzir okolišnih, socijalnih i upravljačkih čimbenika

Prilikom određivanja strategije ulaganja i donošenja investicijskih odluka Društvo u investicijskom procesu ne uzima sustavno u obzir okolišne, socijalne i upravljačke (enivronmental, social, governance – ESG) čimbenike, kroz formalni ustrojeni okvir ocjenjivanja takvih čimbenika u smislu članka 6. Uredbe (EU) 2019/2088. S obzirom na veličinu Fondova Društvo je procijenilo da bi troškovi praćenja njihovog utjecaja na važnost i materijalnost investicijskih odluka bili veći od eventualnog pozitivnog efekta, s obzirom da podaci o čimbenicima održivosti koji bi bili primjenjivi u izradi objava o uvažavanju čimbenika održivosti nisu dostupni za većinu imovine Fondova. Iz istog razloga Društvo ne uključuje sustavno rizike održivosti u odluke o ulaganjima imovine Fondova. Dodatno, Fondovi ne promiču ekološke ili društvene karakteristike u smislu članka 8. Uredbe (EU) 2019/2088 niti imaju održivo ulaganje kao cilj u smislu članka 9. Uredbe (EU) 2019/ 2088. Društvo u svoje politike nagrađivanja ne uključuje pokazatelje vezane uz rizik održivosti, no ukupni primici (fiksni i varijabilni) vode se načelom ravnoteže i povezani su s načelom održivosti na način da se ne nagrađuje prekomjerno preuzimanje rizika.

S druge strane, Društvo u svojem investicijskom procesu uzima u obzir područje poslovanja i sustav upravljanja tvrtki u koje ulaže sredstva Fondova.