UVJETI KORIŠTENJA MEĐUMREŽNE STRANICE ERSTE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM  I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Osobe i/ili tijela (dalje u tekstu skupno: “Korisnici”, a pojedinačno: “Korisnik”) koja otvaraju,  pristupaju ili posjećuju međumrežnu stranicu  ERSTE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNIŠĆU ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM  I DOBROOVLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (u daljem tekstu: ”Društvo”) iz ili u vezi sa domenom www.ersteplavi.her (dalje u tekstu: “Stranica”)  ili na bilo koji drugi način koriste, upotrebljavaju, vrše uvid i/ili pregledavaju Stranicu i/ili se na bilo koji i svaki drugi način služe Stranicom i/ili sa ili u vezi sa Stranicom na bilo koji način dostupnim, povezanim ili  sadržanim informacijama, dokumentima, podacima, materijalima, programima, kodovima, izračunima  ili bilo kojim drugim sadržajem (dalje u tekstu skupno: “Sadržaj”) (svaka takva ili druga odgovarajuća radnja  dalje u tekstu: „Pristup“) samom uspostavom Pristupa bezuvjetno i neopozivo prihvaća ove i ovdje navedene Uvjete korištenja Stranice (dalje u tekstu; “Uvjeti”). U slučaju opoziva, povlačenja ili kada  pristanak na ove Uvjete iz bilo kojeg drugog razloga jest ili bude ništetan, bez učinka ili ne proizvodi pravne učinke Korisnik nema pravo Pristupa Stranici niti Sadržaju, iz Stranice ili Sadržaja izvoditi prava i obveze niti u svoju, niti u korist ili na štetu bilo koje osobe.

Stranica i svi Sadržaji objavljeni na Stranici vlasništvo su Društva i smije im se Pristupati samo u osobne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati, davati na uvid, činiti dostupnim ili na bilo koji drugi način koristiti ili upotrebljavati bez prethodnog posebnog pismenog pristanka Društva osim kada je primjenjivim zakonima Republike Hrvatske uz isključenje njihovih kolizijskih normi, drugim propisima, ugovorima i aktima Republike Hrvatske uz isključenje njihovih kolizijskih normi, i drugim javno objavljenim  aktima Društva i/ili Fondova kojima Društvo upravlja (dalje u tekstu Skupno: Fondovi) (dalje u tekstu skupno: Propisi) izričito drugačije propisano. Pristupom Stranici i/ili Sadržajima Korisnik izričito pristaje na primjenu i ovih Uvjeta i Propisa. Propisi su po pravnoj snazi i učinku iznad ovih Uvjeta te će se u slučaju kada je koje pravo i/ili obveza različito propisano  ovim Uvjetima i/ili Propisima direktno Primijeniti odgovarajuća odredba Propisa, a za odgovarajuće  pojedinačno utvrđenje iz ovih Uvjeta,  smatrat će se da nije dodano, isključivo u opsegu u kojoj to zahtijeva strogo držanje Propisa. U slučaju opoziva, povlačenja ili kada  pristanak na Propise iz bilo kojeg drugog razloga jest ili bude ništetan, bez učinka ili ne proizvodi pravne učinke Korisnik nema pravo Pristupa Stranici niti Sadržaju, iz Stranice ili Sadržaja izvoditi prava i obveze niti u svoju, niti u korist ili na štetu bilo koje osobe.

Društvo, osim kada je Propisima izričito drugačije određeno i to u mjeri u kojoj je Propisima drugačije određeno, ne odgovora za točnost i potpunost Stranice i/ili Sadržaja, za povremeno nefunkcioniranje ili neispravan rad Stranice ili Sadržaja, eventualnu netočnost Sadržaja, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem Sadržaja i/ili Stranice ili nemogućnošću pristupa Stranici i/ili Sadržajima. Svi korisnici koriste Stranicu i/ili Sadržaje u cijelosti i isključivo na vlastitu odgovornost. Društvo zadržava pravo promjene Stranice i bilo kojih Sadržaja objavljenih ili dostupnih na ili putem Stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Stranici se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Društvo ne kontrolira te Društvo ne garantira dostupnost Stranice,  servisa i informacija na Stranici i/ili Sadržaja, osobito uslijed postupanja trećih osobe izvan kontrole i volje Društva, a koje mogu izmijeniti, zamijeniti, ukinuti, stvoriti, netočno, nepotpuno, prijevarno ili lažno prikazati Stranicu i/ili Sadržaje.

Među ostalim, radi sigurnosti Stranice i Sadržaja, te radi osiguranja Pristupa Stranici i/ili Sadržajima, računalni sustav  Stranice koristi softver programe koji prate posjete na Stranicu te kolačiće, te kodove i programe namijenjene prepoznavanju neovlaštenog pokušaja otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji Pristupa, otpreme ili izmjene Stranice i/ili Sadržaja su zabranjeni. Pristupom Stranici i/ili Sadržajima Korisnik izričito pristaje na primjenu kolačića.

Pristupom Stranici, osobni podaci Korisnika ostaju tajni, osim ukoliko ih Korisnik ne želi dobrovoljno otkriti. Korisnik unosom na Stranicu i/ili Sadržaj bilo kojeg svojeg osobnog podatka kako je definiran Propisima, izričito  daje suglasnost Društvu da uneseni osobni podatak ili podatke dostavlja, čini dostupnim, obrađuje, koristi, evidentira i na druge načine upotrebljava ili koristi u sve zakonom izričito propisane svrhe, kao i u svrhu ispunjenja drugih  obveza koje Društvo ima prema bilo kojoj i svakoj trećoj osobi iz grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada. Korisnik unosom podatka na Stranicu i/ili Sadržaj ovlašćuje  Društvo na razmjenu i prosljeđivanje podataka u centralnu bazu grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uz uvjet da je osoba koja upravlja takvom bazom podataka u obvezi osigurati zaštitu osobnih podataka koja je barem jednaka onoj koja je potrebna prema Propisima. Korisnik unosom podatka na Stranicu i/ili Sadržaj ovlašćuje  Društvo  i/ili svaku treću osobi iz grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada da obrađuje osobne podatke do isteka rokova određenih Propisima, ovisno o slučaju, te unosom podataka na Stranicu i/ili Sadržaj Korisnik potvrđuje da je upoznat s pravom da u svako doba mogu odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe.

Sadržaji i Stranica  zaštićeni su autorskim pravima koje pripadaju Društvu ili  su mu  ustupljena, a u vlasništvu su trećih osoba. Društvo također posjeduju autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja Stranice i/ili Sadržaja. Stranica i/ili Sadržaji sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Društva ili u vlasništvu trećih osoba, a Društvo je  nositelj licence ili ima pravo koristiti, obrađivati ili na drugi način upotrebljavati podatke. Stranica i Sadržaji ne mogu se koristiti niti im se smije Pristupati ukoliko korištenje ili pristup čine povredu prava industrijskog vlasništva ili bilo kojeg drugog prava bilo koje osobe ili prava Društva. Svaka povreda prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja osobito teško kršenje ovih Uvjeta korištenja Stranice i Sadržaja.

Stranici i Sadržajima može se Pristupati te su na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, predmnijevanih ili impliciranih. Svaki Korisnik izričito prihvaća korištenje Sadržajima i Stranicom na svoju vlastitu odgovornost. Društva ne jamči da će Sadržaj i/ili Stranica  uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, zlonamjerne programe ili podatke, niti   da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Društvo ne odgovaraju za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja Stranice, Sadržaja, ili nečega što je na Stranici ili Sadržajima u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Društvo ne preuzimaju odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost  Stranice ili Sadržaja, te drugih  podataka, postupaka, programa, radnji  te ne jamče da korištenje Stranice ili Sadržaja, informacija, proizvoda ili postupaka neće povrijediti prava trećih osoba.

Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze, projekcije, izračuni, te svi drugi Sadržaji  zasnivaju se,  među ostalim na Propisima i ostalim javnim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Društvo pouzdaje, ali za koje ne jamči. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze, projekcije, izračuni, i drugo što čini Sadržaj i Stranicu podložni promjenama koje ovise, među ostalim o promjenama Propisa, podataka,  parametara i formula koje će koristiti kao i o bilo kojim promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja.  Stranica, Sadržaj, programi, podaci, dokumenti ili njegovi dijelovi mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim, samo u mjeri i opsegu te na način izričito određen Propisima i u svrhu određenu Propisima.

Društvo  ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti Stranice ili Sadržaja te se i Stranici i Sadržajima njima Pristupa “takvima kakvi jesu”, te se Društvo ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja naravi odnosno samih Stranice ili Sadržaja. Medijski subjekti i ostali Korisnici koji koriste Stranicu i/ili Sadržaj, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu Društvu za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju neprikladnim, neovlaštenim ili drugim nepravilnim Pristupom Stranici i/ili Sadržajima , uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.