UVJETI KORIŠTENJA MEĐUMREŽNE STRANICE ERSTE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA.

Opće odredbe Osobe i/ili tijela (dalje u tekstu skupno: “Korisnici”, a pojedinačno: “Korisnik” ili „Vi“) koja otvaraju, pristupaju ili posjećuju međumrežnu stranicu ERSTE DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNIŠĆU ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROOVLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA (u daljem tekstu: ”Društvo”) iz ili u vezi sa domenom www.ersteplavi.her (dalje u tekstu: “Stranica”) ili na bilo koji drugi način koriste, upotrebljavaju, vrše uvid i/ili pregledavaju Stranicu i/ili se na bilo koji i svaki drugi način služe Stranicom i/ili sa ili u vezi sa Stranicom na bilo koji način dostupnim, povezanim ili sadržanim informacijama, dokumentima, podacima, materijalima, programima, kodovima, izračunima ili bilo kojim drugim sadržajem (dalje u tekstu skupno: “Sadržaj”) (svaka takva ili druga odgovarajuća radnja dalje u tekstu: „Pristup“) samom uspostavom Pristupa bezuvjetno i neopozivo prihvaća ove i ovdje navedene Uvjete korištenja Stranice (dalje u tekstu; “Uvjeti”). U slučaju opoziva, povlačenja ili kada pristanak na ove Uvjete iz bilo kojeg drugog razloga jest ili bude ništetan, bez učinka ili ne proizvodi pravne učinke Korisnik nema pravo Pristupa Stranici niti Sadržaju, iz Stranice ili Sadržaja izvoditi prava i obveze niti u svoju, niti u korist ili na štetu bilo koje osobe.

Stranica i svi Sadržaji objavljeni na Stranici vlasništvo su Društva i smije im se Pristupati samo u osobne i nekomercijalne svrhe te se ne smiju kopirati, reproducirati, davati na uvid, činiti dostupnim ili na bilo koji drugi način koristiti ili upotrebljavati bez prethodnog posebnog pismenog pristanka Društva osim kada je primjenjivim zakonima Republike Hrvatske uz isključenje njihovih kolizijskih normi, drugim propisima, ugovorima i aktima Republike Hrvatske uz isključenje njihovih kolizijskih normi, i drugim javno objavljenim aktima Društva i/ili Fondova kojima Društvo upravlja (dalje u tekstu Skupno: Fondovi) (dalje u tekstu skupno: Propisi) izričito drugačije propisano. Pristupom Stranici i/ili Sadržajima Korisnik izričito pristaje na primjenu i ovih Uvjeta i Propisa. Propisi su po pravnoj snazi i učinku iznad ovih Uvjeta te će se u slučaju kada je koje pravo i/ili obveza različito propisano ovim Uvjetima i/ili Propisima direktno Primijeniti odgovarajuća odredba Propisa, a za odgovarajuće pojedinačno utvrđenje iz ovih Uvjeta, smatrat će se da nije dodano, isključivo u opsegu u kojoj to zahtijeva strogo držanje Propisa. U slučaju opoziva, povlačenja ili kada pristanak na Propise iz bilo kojeg drugog razloga jest ili bude ništetan, bez učinka ili ne proizvodi pravne učinke Korisnik nema pravo Pristupa Stranici niti Sadržaju, iz Stranice ili Sadržaja izvoditi prava i obveze niti u svoju, niti u korist ili na štetu bilo koje osobe.

Društvo, osim kada je Propisima izričito drugačije određeno i to u mjeri u kojoj je Propisima drugačije određeno, ne odgovora za točnost i potpunost Stranice i/ili Sadržaja, za povremeno nefunkcioniranje ili neispravan rad Stranice ili Sadržaja, eventualnu netočnost Sadržaja, kao niti za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem Sadržaja i/ili Stranice ili nemogućnošću pristupa Stranici i/ili Sadržajima. Svi korisnici koriste Stranicu i/ili Sadržaje u cijelosti i isključivo na vlastitu odgovornost. Društvo zadržava pravo promjene Stranice i bilo kojih Sadržaja objavljenih ili dostupnih na ili putem Stranice u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Stranici se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju Društvo ne kontrolira te Društvo ne garantira dostupnost Stranice, servisa i informacija na Stranici i/ili Sadržaja, osobito uslijed postupanja trećih osobe izvan kontrole i volje Društva, a koje mogu izmijeniti, zamijeniti, ukinuti, stvoriti, netočno, nepotpuno, prijevarno ili lažno prikazati Stranicu i/ili Sadržaje.

Među ostalim, radi sigurnosti Stranice i Sadržaja, te radi osiguranja Pristupa Stranici i/ili Sadržajima, računalni sustav Stranice koristi softver programe koji prate posjete na Stranicu te kolačiće, te kodove i programe namijenjene prepoznavanju neovlaštenog pokušaja otpreme ili izmjene podataka kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji Pristupa, otpreme ili izmjene Stranice i/ili Sadržaja su zabranjeni. Pristupom Stranici i/ili Sadržajima Korisnik izričito pristaje na primjenu kolačića.

Pristupom Stranici, osobni podaci Korisnika ostaju tajni, osim ukoliko ih Korisnik ne želi dobrovoljno otkriti. Korisnik unosom na Stranicu i/ili Sadržaj bilo kojeg svojeg osobnog podatka kako je definiran Propisima, izričito daje suglasnost Društvu da uneseni osobni podatak ili podatke dostavlja, čini dostupnim, obrađuje, koristi, evidentira i na druge načine upotrebljava ili koristi u sve zakonom izričito propisane svrhe, kao i u svrhu ispunjenja drugih obveza koje Društvo ima prema bilo kojoj i svakoj trećoj osobi iz grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada. Korisnik unosom podatka na Stranicu i/ili Sadržaj ovlašćuje Društvo na razmjenu i prosljeđivanje podataka u centralnu bazu grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, uz uvjet da je osoba koja upravlja takvom bazom podataka u obvezi osigurati zaštitu osobnih podataka koja je barem jednaka onoj koja je potrebna prema Propisima. Korisnik unosom podatka na Stranicu i/ili

Sadržaj ovlašćuje Društvo i/ili svaku treću osobi iz grupe povezanih osoba kojoj Društvo pripada da obrađuje osobne podatke do isteka rokova određenih Propisima, ovisno o slučaju, te unosom podataka na Stranicu i/ili Sadržaj Korisnik potvrđuje da je upoznat s pravom da u svako doba mogu odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe.

Sadržaji i Stranica zaštićeni su autorskim pravima koje pripadaju Društvu ili su mu ustupljena, a u vlasništvu su trećih osoba. Društvo također posjeduju autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja Stranice i/ili Sadržaja. Stranica i/ili Sadržaji sadrže zaštitne znakove, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo u posjedu Društva ili u vlasništvu trećih osoba, a Društvo je nositelj licence ili ima pravo koristiti, obrađivati ili na drugi način upotrebljavati podatke.

Stranica i Sadržaji ne mogu se koristiti niti im se smije Pristupati ukoliko korištenje ili pristup čine povredu prava industrijskog vlasništva ili bilo kojeg drugog prava bilo koje osobe ili prava Društva. Svaka povreda prava, zlonamjerna ili slučajna, predstavlja osobito teško kršenje ovih Uvjeta korištenja Stranice i Sadržaja. Stranici i Sadržajima može se Pristupati te su na raspolaganju bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, predmnijevanih ili impliciranih. Svaki Korisnik izričito prihvaća korištenje Sadržajima i Stranicom na svoju vlastitu odgovornost. Društva ne jamči da će Sadržaj i/ili Stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati greške ili viruse, zlonamjerne programe ili podatke, niti da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani. Društvo ne odgovaraju za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja Stranice, Sadržaja, ili nečega što je na Stranici ili Sadržajima u njoj objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

Nadalje, Društvo ne preuzimaju odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost Stranice ili Sadržaja, te drugih podataka, postupaka, programa, radnji te ne jamče da korištenje Stranice ili Sadržaja, informacija, proizvoda ili postupaka neće povrijediti prava trećih osoba.

Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze, projekcije, izračuni, te svi drugi Sadržaji zasnivaju se, među ostalim na Propisima i ostalim javnim informacijama što potječu iz izvora u čiju se potpunost i točnost Društvo pouzdaje, ali za koje ne jamči. Utoliko su informacije, mišljenja, zaključci, prognoze, projekcije, izračuni, i drugo što čini Sadržaj i Stranicu podložni promjenama koje ovise, među ostalim o promjenama Propisa, podataka, parametara i formula koje će koristiti kao i o bilo kojim promjenama koje nastupe od trenutka pisanja teksta do njegova čitanja. Stranica, Sadržaj, programi, podaci, dokumenti ili njegovi dijelovi mogu se kopirati ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim, samo u mjeri i opsegu te na način izričito određen Propisima i u svrhu određenu Propisima.

Društvo ne daje jamstvo ili pravo prigovora u pogledu točnosti i potpunosti Stranice ili Sadržaja te se i Stranici i Sadržajima njima Pristupa “takvima kakvi jesu”, te se Društvo ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizaći iz drugačijeg tumačenja naravi odnosno samih Stranice ili Sadržaja. Medijski subjekti i ostali Korisnici koji koriste Stranicu i/ili Sadržaj, izrijekom prihvaćaju izvršiti naknadu Društvu za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju neprikladnim, neovlaštenim ili drugim nepravilnim Pristupom Stranici i/ili Sadržajima , uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.

Prikupljanje osobnih podataka

Pregledavanje Stranice Društva je anonimno te se tom prilikom ne prikupljaju podaci koji bi omogućili Vašu osobnu identifikaciju kao što su ime i prezime, adresa, osobni identifikacijki broj, telefonski broj ili e-mail adresa (u daljnjem tekstu: Osobni podaci).

Posebno ćemo Vas upozoriti kada nam je potreban Vaš osobni podatak koji će nam omogućiti da Vam pružimo uslugu koju ste zatražili. Osobni podaci koje prikupljamo putem Web stranica mogu uključivati Vaše ime i prezime, OIB, tvrtku ili naziv organizacije, adresu, telefon, e-mail adresu, podatke o zaposlenju, podatke o Vašem računu i druge podatke po potrebi.

Pristupom Stranici, osobni podaci Korisnika ostaju tajni, osim ukoliko ih Korisnik ne želi dobrovoljno otkriti.

Korisnik unosom na Stranicu i/ili Sadržaj bilo kojeg svojeg Osobnog podatka kako je definiran Propisima, na Stranici i/ili Sadržaju za to predviđenom mjestu, izričito daje suglasnost i potvrđuje da je svoje osobne podatke dobrovoljno stavio na raspolaganje Društvu u svrhu u koju su podaci dani te dozvoljava da se isti koriste.

Društvo automatski prikuplja podatke o Vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati Vašu IP adresu, tip preglednika, ime domene, vrijeme pristupa i adrese web stranica. Ove podatke Društvo koristi u svrhu ponude svojih usluga, održavanja njihove kvalitete te dobivanja općih statističkih podataka vezanih uz korištenje Web stranica.

Prikupljene podatke Društvo obrađuje u svrhu u koju su isti dani, odnosno u svrhu korištenja Stranice i/ili Sdaržaja i pružanja željenih usluga te kako bi Vam pružila informacije o novim proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. Društvo može koristiti prikupljene podatke kako bi Vam pružila učinkovitiju korisničku uslugu, olakšala korištenje Stranice i/ili Sadržaja uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu Web stranica Vašim osobnim sklonostima i interesima.

Društvo ne prodaje, iznajmljuje ili posuđuje osobne podatke korisnika Stranice i/ili Sadržaja trećim stranama i štiti Vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa. Društvo može proslijediti Vaše osobne podatke pozdanim poslovnim partnerima za određene svrhe kao što su razne statističke analize, omogućavanje korisničke potpore ili slične potrebe. U takvim slučajevima Društvo će svom poslovnom partneru zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u drugu svrhu osim ugovorene te će obvezati poslovnog partnera na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

Politika kolačića

Kako bi Stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija kolačića (cookies) spremiti na vaše računalo ili mobilni uređaj. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne prethodno zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem Stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo ili mobilni uređaj u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih podataka za što Vi prethodno morate dati pristanak. Ukoliko Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu ili mobilnom uređaju. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Razlike između kolačića

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala ili mobilnog uređaja u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu ili mobilnom uređaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ,zapamtit’ će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe, ili o kolačićima koje je postavila tvrtka specijalizirana za analitiku web stranica (npr. Google Analytics) koja vlasniku web stranice daje podatke o broju osoba koji posjećuju istu.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, Stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova Stranica?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite.

Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše osobne podatke.

Ima li na Stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila Stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

Stranica omogućuje:

  • Mjerenje posjećenosti

Stranica može za praćenje koristiti kolačiće treće strane koji pomažu unaprijediti Stranicu dajući agregatne statistike i analitike o posjećenosti korisnika, koji dijelovi Stranice su najposjećeniji, broj posjeta iz različitih izvora ili organskim pretraživanjem (primjerice, Google Search). Kolačići treće strane koje koristi Stranica ne identificiraju vas osobno i potpuno su anonimni.

Napredne postavke za praćenje statistika i analitika (uključuju prikupljanje demografskih podataka i interes korisnika) pomažu u unapređenju usluga te pružanju informacija o novim proizvodima ili uslugama koje možete koristiti.

  • Oglašavanje proizvoda i usluga

S ciljem pružanja najrelevantnijih informacija o proizvodima i uslugama Društva, Stranica može koristiti kolačiće treće strane za remarketing (retargeting) oglašavanje, oglašavanje ciljano na temelju interesa. Takvi kolačići nisu postavljeni od strane Stranice niti Stranica određuje način prikupljanja informacija, već do informacija prikupljenih kolačićima treće strane Stranica dolazi temeljem postavki korištenja kolačića treće strane.

Ove podatke Društvo može upotrijebiti u svrhu oglašivačkih kampanja na web stranicama trećih strana. U tom slučaju Društvo može dobiti povratne informacije o web stranicama svojih marketinških partnera na kojima ste vidjeli oglase Društva. Slično tome, treće strane mogu postati svjesne da ste posjetili Stranicu.

Stranica koristi Webtrekk i Google Analytics- servis za mjerenje posjećenosti.

Informacija oko isključivanja kolačića

Upute kako isključiti pohranjivanje kolačića potražite ovdje: http://www.youronlinechoices.com/hr/opt-outhelp

Dodatne informacije o kolačićima potražite na sljedećim linkovima: http://www.allaboutcookies.org/ ili http://www.youronlinechoices.eu/

Završne odredbe

Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje osobnih podataka i pohranjivanje kolačića isključivo od strane Društva.

Društvo zadržava pravo promjene ove Izjave o zaštiti privatnosti. Sve izmjene bit će objavljene na Stranici. Molimo Vas da povremeno provjerite eventualne izmjene ove Izjave o zaštiti privatnosti kako biste bili pravovremeno informirani o svim promjenama.