Nazad

Obavijest o promjeni članstva u nadzornom odboru Erste d.o.o.

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 13. ožujka 2015. godine dano je odobrenje Krešimiru Gunjači, Bukovačka cesta 77, Zagreb, OIB 22926791421 za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Erste d.o.o. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu Ivana Lučića 2/A. Istog dana izdano je i rješenje kojim se daje odobrenje Zdenku Mataku, Marije Jurić Zagorke 27, Bjelovar, OIB 91380491336 za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora.

Dana 13. ožujka 2015. godine prestaje članstvo u nadzornom odboru gospođi Sanji Miletić, a 24. veljače 2015. godine gospodinu Franzu Bichleru.