Nazad

Objava o vrsti primitaka za članove uprave za 2021. godinu

Temeljem čl. 8. st. 1. točke 8. Pravilnika o promidžbi, informativnom prospektu i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (NN 2/2020, 80/2020), Erste d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Ivana Lučića 2a, Zagreb, OIB: 49659289650 (dalje u tekstu: Društvo), u otvorenom roku, 30. travnja 2022.g. objavljuje kako su članovi uprave Društva za 2021.g. primili novčane naknade u vidu mjesečne plaće, bonusa i naknade/nagrade do zakonom propisanog iznosa na koje se ne plaća porez na dohodak, uplata premija za dopunsko zdravstveno osiguranje, putno osiguranje i dobrovoljno mirovinsko osiguranje te nenovčane naknade u vidu korištenja službenog automobila i službenog mobitela.