ostale vijesti

Objavljeni Prospekti i Statuti dobrovoljnih mirovinskih fondova

Erste d.o.o za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo) usvojilo je promjene Prospekata i Statuta dobrovoljnih mirovinskih fondova pod upravljanjem.

Dana 7. prosinca 2018. godine na sjednici Hrvatskog sabora donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (dalje u tekstu: Novi Zakon) koji je stupio na snagu 01.siječnja 2019. i donosi nekoliko značajnih izmjena vezanih uz uvjete uspostavljanja članstva u dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Kratki pregled značajnijih izmjena  Prospekata i Statuta

Dob ostvarivanja prava na mirovinu

Novim zakonom izmijenjena je dob za ostvarivanje prava na mirovinu s 50 na 55 godina života koja se odnosi na sve Ugovore o članstvu sklopljene nakon stupanja na snagu Novog zakona.  

Dakle, nema automatske primjene nove odredbe o dobi umirovljenja na postojeće Ugovore o članstvu, odnosno stupanjem na snagu Novog zakona ne dolazi do promjene ugovorene dobi umirovljenja s 50 na 55 godina života u postojećim ugovorima sklopljenim prije stupanja na snagu Novog zakona. Ugovor se smatra sklopljenim prije stupanja na snagu Novog zakona ukoliko su uredni Zahtjev za članstvo i uplata na transakcijski račun fonda zaprimljeni prije 01.01.2019.

Ulazna naknada

Stupanjem na snagu Novog zakona neće se obračunavati ulazna naknada svim novim članovima koji sklope Ugovor o članstvu nakon stupanja na snagu Novog zakona (od 01.0.1.2019.)

Izlazna naknada

Izlazna naknada  u slučaju prijenosa sredstava između otvorenih dobrovoljnih mirovinskih  fondova kojima upravlja Erste d.o.o. se ne naplaćuje.

Izlazna naknada u slučaju prelaska u dobrovoljni mirovinski fond pod upravljanjem drugog Društva iznositi će 2,5%.

Jednokratna isplata 

Po navršenih 55 godina života člana Fonda, Društvo može izvršiti isplatu dijela mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na računu člana Fonda, na temelju pisanog zahtjeva člana Fonda, i to jednokratno u punom iznosu. Isplata se vrši neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana Fonda, po ostvarivanju prava na mirovinu.

Iznimno od prethodnog stavka, za Člana Fonda koji je s Društvom sklopio ugovor o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo do (uključivo) 31. prosinca 2018. (dalje u tekstu: Raniji Član), po navršenih 50 godina života tog Člana Fonda (osim ako se takav član Fonda izričito u pisanom obliku izjasni da želi ostvarivati prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 55 godina života, onda po navršenih 55 godina života), Društvo može izvršiti isplatu dijela mirovine u obliku jednokratne isplate u visini od najviše 30% iznosa na računu člana Fonda, a može i u većem postotku, ali tada maksimalno do iznosa od 10.000,00 kuna, na temelju pisanog zahtjeva člana Fonda, i to jednokratno u punom iznosu. Isplata se vrši neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana Fonda, po ostvarivanju prava na mirovinu.

Također, Ranijem Članu koji je ostvario pravo na mirovinu i na čijem je osobnom računu, po navršenih 50 godina života tog Ranijeg Člana (osim ako se takav član Fonda izričito u pisanom obliku izjasni da želi ostvarivati prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja najranije s navršenih 55 godina života, onda po navršenih 55 godina života), odnosno po Ostvarivanju prava na mirovinu, vrijednost imovine niža od 10.000,00 kuna, Društvo može isplatiti ukupno ostvarena sredstva. U tom slučaju Isplatu Društvo vrši na temelju pisanog zahtjeva Ranijeg Člana, u sadržaju koji određuje Društvo, i to jednokratno u punom iznosu bez izlazne naknade.

Smatra se da je član Fonda sklopio ugovor o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo do (uključivo) 31. prosinca 2018. ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: ako je do (uključivo) 31. prosinca 2018. član Fonda potpisao Zahtjev za članstvo u Fondu ili drugom dobrovoljnom mirovinskom fondu kojim upravlja Društvo te ako je do (uključivo) 31. prosinca 2018. zaprimljena prva uplata člana Fonda ili za člana Fonda u Fond ili drugi dobrovoljni mirovinski fond kojim upravlja Društvo.

Iznimno od prethodnih stavaka ovoga članka, radniku, članu Fonda, kod kojega je došlo do prestanka radnog odnosa radi odlaska na rad u drugu državu članicu Europske unije ili državu potpisnicu Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, a koji još nije ispunio uvjet za Ostvarivanje prava na mirovinu prema ovome Prospektu i/ili Zakonu, Društvo će na zahtjev izvršiti jednokratnu isplatu prikupljenih i kapitaliziranih sredstava na njegovu osobnom računu.

Privremena isplata

Neovisno o vrijednosti imovine na osobnom računu člana fonda po ostvarivanju prava na mirovinu, član Fonda može odlučiti da isplatu mirovine u visini do najviše 100.000,00 kuna ostvaruje putem Društva, kao privremenu isplatu mirovine i to tako da, podnošenjem posebnog zahtjeva Društvu, tražiti da postane član Erste Plavi Protect dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim Društvo upravlja, a koje vrši isplatu mirovine putem tog fonda, pri čemu se iz imovine tog fonda može vršiti samo privremena isplata mirovine, i to tako da je trajanje isplata ugovoreno na najmanje pet godina, isplate su periodične te se sredstva isplaćuju u protuvrijednosti unaprijed određenog broja udjela prema cijeni udjela na dan isplate.

Prospekte i Statute možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Erste Plavi Protect

Erste Plavi Expert

Članovi i potencijalni članovi zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova mogu pozivom na naše besplatne brojeve telefona 0800 313131 i 0800 5055, ili putem elektronske pošte (info@ersteplavi.hr) zatražiti uvid u Prospekte i Statute i Izjave o načelima ulaganja.

Dokumenti su dostupni svim članovima i pristupanjem na Moj osobni račun